Vedtekter

Vedtekter for Fellesforbundet avd. 856
Vestnorsk Grafiske Fagforening
Gjelder fra 25.03.2022

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Fellesforbundet avd. 856 Vestnorsk Grafiske Fagforening.

§ 2 TILSLUTNING

Vestnorsk Grafiske Fagforening (VNGF) er tilsluttet Fellesforbundet (FF) og er underlagt forbundets vedtekter.

§ 3 FORMÅL

VNGF har som formål å organisere alle lønnstakere innenfor Grafisk seksjonsråds virkeområde, opprette kontakt med disse og ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.

§ 4 OPPTAKELSE

Som medlem kan opptas alle som arbeider innenfor de grafiske bransje-/bedriftsområder, kartonasje- og papirvarebransjen og beslektede yrker.

§ 5 MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmene plikter å rette seg etter VNGFs og FFs vedtekter og lovlig fattet beslutninger. Det er også medlemmenes plikt å hevde VNGFs interesser, og påse at gjeldende tariffbestemmelser ikke brytes.

§ 6 SKIFTE AV ARBEIDSPLASS

Klubbstyret/tillitsvalgt holder til enhver tid VNGFs styre orientert om ledige stillinger ved bedriften. Før plass søkes skal medlemmet alltid kontakte VNGFs leder og tillitsvalgt i bedriften der slik finnes.

§ 7 OVERFØRING TIL ANNEN FORENING ELLER FORBUND

Henviser til forbundets vedtekter §2.5 Les FFs vedtekter her

§ 8 KONTINGENT

Foruten kontingent til FF, betaler hvert medlem til VNGF den administrasjonskontingent som er fastsatt av årsmøte.
Ekstrakontingent kan vedtas på lovlig innkalt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
Kontingentrestanse og strykning behandles etter FFs vedtekter.

 • 9
  FORENINGENS LEDELSE OG VAL
  G
  Det velges et styre på 9 representanter: Leder, nestleder, sekretær, studieleder og 5 representanter.
  – Leder velges for 4 år.
  – Nestleder, sekretær, studieleder og 5 styrerepresentanter velges for 2 år hvorav nestleder og 3 styrerepresentanter velges vekselsvis annet hvert år med sekretær, studieleder og 2 styrerepresentanter. 2 av styrets representanter skal være fra Sogn og Fjordane med personlige vararepresentanter.
  – Vararepresentanter velges for 1 år.
  Leder, nestleder og sekretær utgjør arbeidsutvalget.
  Hvis en representant fratrer styret skal første vararepresentanten fungere fram til førstkommende årsmøte.
  Leder er fastlønnet i hel stilling.
  Blant styrerepresentantene velges det ungdomskontakt.
  Det velges kontrollkomité med 3 representanter og 3 personlige vararepresentanter. Disse velges for to år av gangen
  Fanekomiteé skal bestå av det til enhver tid sittende styre.
  Styret i VNGF tiltrer som Studieutvalg med Studieleder som leder.
  Det velges valgkomite bestående av 4 representanter og 4 vararepresentanter. Herav 1 representant og en personlig vararepresentant fra regionen utenom Bergen etter innstilling fra styret. Disse velges for ett år om gangen

Redaksjonskomiteen består av VNGFs AU-representanter som er leder, nestleder og sekretær.
Det velges eget styre til Feriesenteret på Kvalvågnes som består av leder og 4 representanter som rapporterer til styret i VNGF som er hovedansvarlig for Feriesenteret.

gjennom oppsøkende virksomhet og besøk i bedriftsklubbene. For øvrig utfører den fastlønte leder det arbeid og de oppdrag som til enhver tid pålegges av styret.

§ 10 REGNSKAP OG KONTROLL

Foreningens regnskap føres av eksternt regnskapskontor, som setter opp helårsregnskaper bokholderimessig. Den valgte kontrollkomité skal påse at alle økonomiske disposisjoner er i samsvar med foreningens vedtekter og styrevedtak. Kassekontroll kan finne sted uanmeldt. Komiteens innstilling refereres på ordinært årsmøte etter at kontroll er foretatt. Revisjon av regnskapet skal utføres av statsautorisert eller registrert revisor.

§ 11 STYRETS OPPGAVER OG PLIKTER

Styret holder møte så ofte det anses nødvendig, men dog minimum 4 møter i året. Her fattes vedtak som er nødvendig for å ivareta foreningens interesser.
Styret er ansvarlig for disposisjoner vedrørende foreningens formue og eiendeler. Styremøtet ledes av leder. For at styrets vedtak skal være gyldig, må minst 6 av styrets representanter være til stede. Hvis et forslag oppnår stemmelikhet, anses forslaget som falt. Tilstede regnes også ved telefonmøte.
Kontorleder har tale og forslagsrett men ikke stemmerett.
Leder representerer foreningen og uttaler seg på foreningens vegne. Under leders fravær har nestleder samme myndighet.
Styret skal også påse at det rår tariffmessig og kollegiale forhold på arbeidsplassene, og innkalle til informasjonsmøter.

§ 12 FASTLØNT TILLITSVALGT

Den fastlønte leders lønns- og arbeidsforhold. Styret godkjenner arbeidsavtale for leder. Arbeidsavtalen skal også innbefatte pensjonsordning og forsikringer.
VNGFs leder kan ikke påta seg andre verv som styret mener kan virke hemmende på arbeidet innen foreningen. Styret fastsetter arbeidsordning og kontor for den fastlønte. Leder har den daglige ledelse, utarbeider årsberetning om foreningens virksomhet og legger denne fram for styret før årsmøte.
Foreningens leder er møteleder såfremt ikke egen møteleder velges. I leders fravær skjøtter nestleder leders verv.
Den tillitsvalgte skal sørge for god kontakt med medlemmene gjennom oppsøkende virksomhet og besøk i bedriftsklubbene. For øvrig utfører den fastlønte leder det arbeid og de oppdrag som til enhver tid pålegges av styret.

§ 13 ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Kunngjøring skal inneholde styrets forslag til dagsorden.
Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen den frist som er fastlagt av styret.
Årsmøtet vedtar dagsorden for møtet. Møtet kan ikke behandle saker utover den vedtatte dagsorden.
Årsmøtet skal:
– behandle styrets beretning og revidert regnskap
– behandle innkomne forslag
– vedta handlingsplan og budsjett
– gjennomføre valg
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det, se FF vedtekter.
For øvrig holder foreningen møte så ofte foreningsstyret finner det påkrevd.
Forslag til endringer av Vestnorsk Grafiske Fagforenings vedtekter kan bare behandles av årsmøte/ekstraordinært årsmøte og krever alminnelig flertall for å bli vedtatt.

§ 14 HJELPEKASSEN

Hjelpekassen gir stønad til representanter som legitimerer at de ikke lenger mottar sykelønn, eller er uforskyldt ledig eller permittert. Stønad fastsettes av årsmøte.
Medlem som har arbeidet og betalt kontingent i 26 uker, er berettiget til stønad i inntil 20 uker. Det kan søkes skriftlig til styret i VNGF om ytterligere 20 uker hvis man er fortsatt ledig. Forutsetningen for stønad er at medlemmet er arbeidssøkende.

§ 15 VNGFs STIPEND

Stipendet har som formål å yte økonomisk støtte til representanter av VNGF, som vil søke fagkunnskap ved reise, messebesøk og lignende i inn og utland.
Se egne retningslinjer for stipend i VNGF.
Retningslinjene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte VNGF.

§ 16 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Vestnorsk Grafiske Fagforening må vedtas på et årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Forslaget sendes deretter ut til avstemning, og det kreves alminnelig flertall av medlemmene for å bli vedtatt. Ved oppløsning skal foreningens eiendeler ifølge § 3.4.7. pkt. 1, 2, 3, og 4. tilfalle FF.

§ 17 REVIDERTE VEDTEKTER

Vedtektene er sist revidert og behandlet på årsmøtet i VNGF 9. september 2020. Vedtektene er ikke gyldig før de er godkjent i forbundsstyret.